REKRUTACJA

KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego i klasy I.

Druki są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej

TERMINY REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/17 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzyżewice:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie zgłoszeń (dzieci z obwodu) lub wniosków (dzieci spoza obwodu) wraz z załącznikami 10 – 28 kwietnia 2017 r. 21 – 23 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 5 maja 2017 r. godz. 15.00   24 sierpnia br.

    o godz. 12.00

3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 8 – 12 maja 2017 r. godz. 15.00 24 – 25 sierpnia br. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 16 maja 2017 r.

 

28 sierpnia br.

o godz. 12.00

5. Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, czyli od 16 maja (28 sierpnia) 2017

6. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, czyli od 16 maja (28 sierpnia) 2017