Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca: Pani Justyna Sulowska

z-ca przewodniczącego: Pani Ewa Gajowiak

sekretarz: Pani Ewelina Nowicka

skarbnik: Pani Katarzyna Piotrowska

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp. Termin Treść
 1. 20.09.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z zasadami oceniania, planem pracy wychowawcy.
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,
 2. 07.11.2018 Spotkanie klasowe z wychowawcą – śródsemestralna analiza ocen
i zachowania
 3. 13.12.2018 Konsultacje indywidualne: poinformowanie rodziców uczniów
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
 4. 31.01.2019 Podsumowanie pracy za I semestr

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2018/2019

5. 18.03.2019 Konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami
 6. 25.04.2019 Spotkanie klasowe z wychowawcą-przedstawienie informacji
o osiągnięciach i problemach uczniów
 7. 30.05.2019 Konsultacje indywidualne – poinformowanie rodziców uczniów
o propozycjach ocen rocznych

UBEZPIECZENIE 2018-2019

AKTUALNOŚCI