Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca: Pani Ewa Uba

z-ca przewodniczącego: Pani Beata Teter

sekretarz: Pani Katarzyna Klecha

skarbnik: Pani Małgorzata Boryga

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Termin

Treść

 1.  14.09.2016  Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WO, planem pracy wychowawcy.
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, uchwalenie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły
 2.  08.11.2016  Spotkanie klasowe z wychowawcą – śródsemestralna analiza ocen i zachowania
 3.  13.12.2016  Konsultacje indywidualne: poinformowanie rodziców uczniów
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania.
 4.  30.01.2017 Podsumowanie pracy za I semestr

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2016/2017

 5.  06.04.2017  Spotkanie klasowe z wychowawcą-przedstawienie informacji o osiągnięciach i problemach uczniów; śródsemestralna analiza ocen i zachowania
 6.  02.06.2017  Konsultacje indywidualne – poinformowanie rodziców uczniów
o propozycjach ocen rocznych

UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 UBEZPIECZENI SĄ W FIRMIE ERGO-HESTIA NA SUMĘ UBEZPIECZENIA 14.000,00 zł

 KWOTA UBEZPIECZENIA: 40,00 zł

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY NNW:

  1. Należy zgłosić się do lekarza, pogotowia, szpitala
  1. Należy zgłosić szkodę na druku STU Ergo Hestia.Szkoła przystawia pieczątkę na druku, wpisuje dane poszkodowanego ucznia oraz wpisuje numer polisy.
  1. Pozostałe informacje na temat okoliczności wypadku wypełnia rodzic / poszkodowany – prosimy podać NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
  1. Należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącej wypadku. Jeśli efektem zdarzenia są blizny, proszę mailem przesłać zdjęcia.
  1. Dział likwidacji szkód może kontaktować się z poszkodowanymi, dlatego proszę podawać   numer telefonu oraz adres e-mail.

DOKUMENTY PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA ADRES:

 Profesjonalne Doradztwo Ubezpieczeniowe Sp. o.o.

  • Danuta Siewniak ul. Lawinowa 1/64 20-864 Lublin  kom: 604 640 081; e-mail.:  siewniak@interia.pl

lub

  • AM Strojek Czechowska 4 lok. 3 20-07 Lublin  kom.:  602 292 897;    e-mail.: info@amstrojek.pl

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA