Mam 6 Lat

DRODZY RODZICE

Obniżenie wieku rozpoczynania realizacji obowiązku szkolnego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obniżenia wieku rozpoczynania realizacji obowiązku szkolnego Lubelski Kurator Oświaty wyjaśnia, że o podjęciu nauki przez dziecko 6 – letnie decydują rodzice. W roku szkolnym 2013/2014 dziecko 6- letnie będzie miało prawo, a nie obowiązek rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, natomiast od 1 września 2014 roku obowiązek szkolny rozpoczną wszystkie dzieci urodzone w 2008 roku, tzn., dzieci, które w tym roku kalendarzowym kończą 6 lat.

 


Rok szkolny 2013/2014

 1. Obowiązkiem szkolnym obejmuje się, na wniosek rodziców, dzieci urodzone w 2007 roku. Wniosek należy złożyć do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
 2. Przy zapisywaniu do szkoły dziecka 6 – letniego wymagane będzie zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub decyzja dyrektora odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola zezwalająca na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
 3. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczyciele mają obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, nauczyciel dokonuje analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
  Zebrane przez nauczyciela w toku obserwacji dane o dziecku służą postawieniu diagnozy, która zamieszczona zostaje w Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacja taka powinna zostać wydana rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 4. Dzieci klas pierwszych, wymagające opieki poza lekcjami, będą mogły skorzystać z opieki organizowanej w świetlicach szkolnych.
 5. Rodzice mają prawo wejścia do szkoły i sprawdzenia jak jest przygotowana na przyjęcie dziecka oraz prawo do uzyskania informacji o pracy szkoły w interesujących rodziców zakresach.
 6. Dzieci urodzone w 2008 roku będą obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 7. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 8. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 9. Dzieci urodzone w roku 2007, które nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek kontynuowania przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 10. Nauczyciele wychowania przedszkolnego opracują programy wychowania przedszkolnego rozszerzające wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności oraz ich potrzeby rozwojowe oraz będą wspierać dzieci w doskonaleniu wcześniej nabytych umiejętności.

 

Konkurs „Mam 6 lat i jestem aktywny”

Uczniowie klasy I przystąpili do konkursu organizowanego przez MEN „Mam 6 lat i jestem aktywny”. Wraz z rodzicami ułożyli wiersz i wykonali piękne prace plastyczne. Z tych materiałów i zdjęć z zasobów szkolnych powstała praca konkursowa, którą poniżej prezentujemy.

PRACA KONKURSOWA